بازدید پژوهشی

"بازدید از آزمایشگاه خون و پاتوبیولوژی بیمارستان فیروزگر و صحبت با دکتر پناهی، هیئت علمی، در جهت تحقیقات دانش آموزان برای ارتقای دانش در جهت پیش بردن پروژه های تحقیقاتی خوارزمی.

فایل های ضمیمه شده

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید