تب

کسب رتبه سوم تئاتر در استان تهران

کسب رتبه سوم نقاشی در استان تهران توسط دانش آموز نیوشا اوجی

کسب رتبه اول تئاتر در منطقه 4

کسب رتبه اول نقاشی در منطقه 4

کسب رتبه اول مشاعره منطقه 4 توسط دانش آموز هانیه کهریزی

کسب رتبه سوم داستان نویسی منطقه 4 توسط دانش آموز هانیه کهریزی

کسب رتبه اول مشاعره مسابقات اسوه حسنه توسط دانش آموز هانیه کهریزی

کسب رتبه سوم مسابقات داستان نویسی پژوهش سرای آفرینش توسط دانش آموز هانیه کهریزی

کسب رتبه سوم مشاعره استان تهران توسط دانش آموز هانیه کهریزی

کسب رتبه اول صحیفه سجادیه در مسابقات اسوه حسنه توسط دانش آموز محیا احمدزاده

کسب رتبه اول  مفاهیم در مسابقات اسوه حسنه توسط دانش آموز ترانه تیموری

کسب رتبه اول قرائت در مسابقات اسوه حسنه توسط دانش آموز سارا مزرعه

کسب رتبه اول احکام در مسابقات اسوه حسنه توسط دانش آموز فاطمه صابری

کسب رتبه اول ترتیل در مسابقات اسوه حسنه توسط دانش آموز فاطمه خسروی

کسب رتبه اول حفظ در مسابقات اسوه حسنه توسط دانش آموز محدثه امیری

کسب رتبه دوم مفاهیم در مسابقات اسوه حسنه توسط دانش آموز نگین دیانت

کسب رتبه دوم احکام در مسابقات اسوه حسنه توسط دانش آموز فاطمه کرمی

کسب رتبه سوم نهج البلاغه در مسابقات اسوه حسنه توسط دانش آموز سلما خوانساری

کسب رتبه اول تئاتر منطقه 4

کسب رتبه اول شعر منطقه 4

کسب رتبه دوم شعر منطقه 4

کسب رتبه اول تفسیر منطقه 4

رتبه اول عکاسی منطقه 4 و سوم استان توسط دانش آموز : بهاره شیرزادی

 

رتبه سوم احکام منطقه 4 توسط دانش آموز : حدیثه گل شناس

 

رتبه دوم صحیفه سجادیه منطقه 4 توسط دانش آموز : صبا شقاقی

 

رتبه دوم مفاهیم منطقه 4 توسط دانش آموز : عطیه مستاجران

 

رتبه دوم نهج البلاغه منطقه 4 توسط دانش آموز : مهشید بلالی

 

رتبه اول شعر منطقه 4 و مقام سوم استان توسط دانش آموز: بهار مکاره چی

 

رتبه اول نثر منطقه 4 و مقام دوم استان توسط دانش آموز: بهار مکاره چی

 

رتبه دوم شعر منطقه 4 توسط دانش آموز :فاطمه بربرودی

 

رتبه اول تئاتر منطقه 4 و مقام دوم  استان

رتبه اول تئاتر منطقه 4 و مقام دوم تئاتر استان

 

رتبه اول احکام منطقه 4 توسط دانش آموز : حدیثه گل شناس

 

رتبه اول شعر منطقه 4 توسط دانش آموز : بهار مکاره چی

 

رتبه پنجم سرود منطقه 4